มูลนิธิรักกัน เราทำได้ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

Categories : PR News

Public : 12/16/2022
 

นายเหอ หนิง เลขานุการมูลนิธิรักกัน เราทำได้ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมูลนิธิรักกัน เราทำได้ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ โล่คุณาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อเร็วๆนี้

ในการนี้ มูลนิธิ รักกัน เราทำได้  ได้สนับสนุนเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤติ หอผู้ป่วยวิกฤติเด็ก ใช้ในการก่อสร้าง การขยายบริการทางการแพทย์ รวมถึงส่วนงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักกยภาพในการดูแลประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของประชาชน ชุมชน ตลอดจนโครงการยกระดับความเป็นอยู่ สนับสนุนอาชีพเสริม สุขอนามัยของประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

โดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ขนาด500 ตันต่อวัน และ โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สนับสนุนเงินดังกล่าวผ่าน มูลนิธิ รักกัน เราทำได้ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข การพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม”