คลังเผยจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์สุขใจให้ออมรอบประชาชนครบตามวงเงินที่จองแล้ว

Categories : Update News, Wealth

Public : 12/16/2022

สุขใจให้ออม รอบประชาชน สรุปผลจัดสรรได้รับครบตามวงเงินจองซื้อทุกราย เตรียมจำหน่ายให้นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

   

 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคมที่ผ่่านมา โดยใช้การจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First ซึ่งเป็นการจัดสรรพันธบัตรให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรออมทรัพย์ และให้ผู้จองซื้อทุกท่านที่สนใจได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรจากธนาคารตัวแทนจำหน่ายในวันนี้ (15 ธันวาคม 2565)

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อยที่มีความสนใจออมเงินได้อย่างทั่วถึงทุกราย โดยผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออมนี้ มีผู้ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 16,600 ราย และทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ตามวงเงินที่จองซื้อ

   

ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม ทั้งนี้ ยังเหลือการจำหน่ายรุ่นสุขใจให้ออม สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี จำหน่ายวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง