“บล.ทรีนีตี้” ร่วมลงนาม MOU กับ “นิด้า” ถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ตรงด้านการลงทุน มุ่งยกระดับพัฒนาทักษะนักศึกษา

Categories : Update News, PR News

Public : 02/16/2023
 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โดย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และรศ.ดร.ณดา จันทร์สม ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน เพื่อแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ ภายใต้ขอบเขตและรูปแบบของกิจกรรมความร่วมมือที่จะร่วมกันส่งเสริมให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นความร่วมมือของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน และกำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการเงินจัดทำโครงงานวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering Project) โดยร่วมมือกับองค์กรภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่มาของการลงนาม MOU ในครั้งนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาคอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อยกระดับในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของทั้ง 2 องค์กร โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะชีวิต ความรู้ และการทำงานแบบมืออาชีพ

ด้าน ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ MOU ในครั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จะจัดทำโครงงานวิศวกรรมการเงินร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (English Program) ชั้นปีที่ 4 โดยจะให้โจทย์ความต้องการของลูกค้านักลงทุน และของบริษัทในเชิงธุรกิจ และมอบหมายให้นักศึกษาได้พัฒนาโครงงานที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงในชีวิตจริง และได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เกี่ยวข้องโครงงานวิศวกรรมการเงินได้อย่างเต็มที่