ทิสโก้คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม เวที Money & Banking Awards 2023

Categories : Update News, Finance

Public : 07/17/2023

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นรับรางวัลทรงเกียรติ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน” (Best Public Company - Financials Industry 2023) และบลจ.ทิสโก้ โดยนางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัล “กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ” (Foreign Fix Income Fund) จากการบริหารกองทุนเปิดทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น (TUSFIX) ในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2023 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างมีศักยภาพและเชี่ยวชาญตามหลักการที่ยึดมั่น โดยมี ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นประธานในพิธี และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ (สุขุมวิท)

อย่างไรก็ตาม งานประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านต่าง ๆ สำหรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 มาจากการจัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม (Best Public Companies of the Year 2023) ในแต่ละอุตสาหกรรม พิจารณาจากพื้นฐานทางธุรกิจใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน

 

ขณะที่รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี 10 ประเภทกองทุน โดยประเมินจากผลตอบแทนรวม ความผันผวนของราคารายวัน ขนาดของกองทุน และผลงานโดยเฉลี่ยของบริษัทจัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนในปัจจุบัน ที่นอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องผลตอบแทนแล้ว ยังได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนประกอบด้วย