PwC จิตอาสาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ผืนป่า ปีที่ 11

Categories : PR News

Public : 08/10/2023
 

PwC ประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ผืนป่า ปีที่ 11

 

บริษัท PwC ประเทศไทย นำโดย นาย ไพบูล ตันกูล หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้าความรับผิดชอบขององค์กร (แถวกลาง ลำดับที่ 1 จากซ้าย) และพนักงานจำนวนกว่า 50 คน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ผืนป่า ปีที่ 11 (Support the Rangers, Save the Forest, Year 11) ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นอุทยานแห่งใหม่ในกลุ่มป่า ‘มรดกโลก’ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในเขตชุมชนและโรงเรียนบ้านสวนผึ้งที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนผึ้ง โดยได้

ร่วมกันเพาะชำกล้าไม้ ปลูกต้นไม้ และมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปั๊มน้ำ และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ นอกจากนี้ ยังร่วมกันทาสีและซ่อมแซมอาคารของโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จังหวัดราชบุรี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า และตอบแทนสังคมโดยรวม