ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมอิสลาม เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นผู้ลงทุน

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/04/2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้ง การจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอิสลาม เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับสากลและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนกองทุนรวมอิสลาม รวมทั้งเพิ่มทางเลือกการลงทุนและขยายฐานผู้ลงทุนมุสลิม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 สำหรับกองทุนที่มีอยู่เดิมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

 

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมอิสลาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนด้วยการวางมาตรฐานการจัดตั้ง การจัดการ และการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งเพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและขยายฐานผู้ลงทุนมุสลิม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเมื่อเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการและร่างประกาศดังกล่าว

 

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับกองทุนรวมอิสลามจำนวน 4 ฉบับ* โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กองทุนอิสลามต้องลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม โดยสามารถลงทุนตรงในทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์กำหนด หรือลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยสถาบันหรือบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับระดับสากล

(2) ในกรณีที่ลงทุนในทรัพย์สินตามที่คณะกรรมการหรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์กำหนด ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาชะรีอะฮ์หรือคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม มีประสบการณ์เป็นผู้บรรยายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม มีความรู้ภาษาอาหรับ และไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

(3) กองทุนอิสลามต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น หลักเกณฑ์หรือแนวทางการคัดเลือกทรัพย์สิน การติดตามดูแลการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รายชื่อคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ และตราสัญลักษณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามที่จัดตั้งก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

_____________________

หมายเหตุ: * ประกาศที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2566 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 22) https://publish.sec.or.th/nrs/9823s.pdf และภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศนี้ https://publish.sec.or.th/nrs/9822s.pdf (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2566 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) https://publish.sec.or.th/nrs/9824s.pdf (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2566 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) https://publish.sec.or.th/nrs/9825s.pdf (4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 14/2566 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) https://publish.sec.or.th/nrs/9819s.pdf และแบบ 123-1 พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม https://publish.sec.or.th/nrs/9817s.pdf และภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศนี้ https://publish.sec.or.th/nrs/9818s.pdf