EXIM BANK จับมือ SINOSURE ประกันความเสี่ยงส่งออก นักลงทุนไทย-จีน

Categories : Update News, Finance

Public : 03/15/2024

EXIM BANK จับมือ SINOSURE ประกันความเสี่ยงธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุนไทย-จีน สนับสนุนนวัตกรรมสินค้าและบริการ รุกตลาด CLMV และพัฒนา EEC

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับนายเชิ้ง เหอไท่ กรรมการผู้จัดการ องค์กรรับประกันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Export & Credit Insurance Corporation : SINOSURE) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรับประกันเพื่อส่งเสริมการใช้บริการประกันการส่งออกและการลงทุนของ EXIM BANK เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและรุกตลาดใหม่ของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย-จีน โดยเฉพาะในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของไทย  ณ SINOSURE สำนักงานใหญ่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ SINOSURE ครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการทางการเงินในรูปแบบการรับประกันโดยตรงและการรับประกันต่อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการไทย-จีน มีความมั่นใจที่จะขยายธุรกิจส่งออกและโครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในไทย จีน และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเฉพาะ SMEs เพื่อเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กรเพื่อขยายบริการรับประกันร่วมกัน

 

รวมทั้งการรับประกันต่อ จะช่วยให้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยและจีนขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลความเสี่ยงจากผู้ซื้อ ประเทศผู้ซื้อ และประเทศเป้าหมายการลงทุน นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถโอนสิทธิ์ในกรมธรรม์ประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนของ EXIM BANK เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ได้ โดย EXIM BANK และ SINOSURE จะร่วมกันบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจประกันและขยายขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย-จีนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม