เปิดสถิติปี66 เงินปันผลสะพัดกว่า 5.9 แสนล้าน!

Categories : Update News, Stock Market

Public : 03/18/2024

เปิดสถิติ ปี66 บจ. จ่ายเงินปันผลรวมกว่า 5.93แสนล้าน คิดเป็นอัตราการจ่ายกว่า 63% ของกำไรสุทธิ 3 หมวดแชมป์จ่ายสูงสุด พลังงาน ธนาคารและไอซีที

 
ในปี 2566 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) จำนวน 583 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลรวม 842 ครั้ง เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมกว่า 593,098 ล้านบาท
ในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผล คือ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 บริษัท           จดทะเบียนจ่ายเงินปันผลรวม 530ครั้ง หรือคิดเป็น 62.9% ของจำนวนการจ่าย           เงินปันผลทั้งหมดในปี 2566โดยเดือนพฤษภาคม 2566 มีการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดทั้งจากจำนวนครั้งและมูลค่าเงินปันผลจ่าย
หมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรก ในปี 2566 ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยบริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and utilities sector) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยมูลค่ามากที่สุดมีมูลค่ารวมกว่า 137,737 ล้านบาท
หากพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนจาก                    ผลประกอบการ ประจำปี 2566 พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทย 823 บริษัท ที่รายงานผลประกอบการ มีกำไรสุทธิรวมกว่า 946,605 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิรวมลดลง 2.6% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม 76.0% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด (625 บริษัท) ยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจในปี 2566  แต่บริษัทเหล่านี้จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท
จากข้อมูลสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักลงทุนได้ทราบช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนคัดเลือกหุ้นปันผลและเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อหุ้นปันผลเข้าพอร์ตการลงทุนของตน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลตามเป้าหมายที่วางไว้