ตลท.รับหุ้นBKGIเทรด20มี.ค-เปิด3รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่หลังไอพีโอ

Categories : Update News, Stock Market

Public : 03/19/2024

บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น ผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ทันสมัยระดับโลก พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  20 มี.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 978 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า “BKGI”เปิด3รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่หลังIPO "ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ“  ถือหุ้น 12.22% และ รัชพล อัศวินวิจิตร ถือหุ้น 7.73%

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BKGI” ในวันที่ 20มีนาคม 2567

BKGI ดำเนินธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการและตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยการให้บริการหลัก คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา (Non-Invasive Prenatal Testing : NIPT) ภายใต้แบรนด์ “NIFTY” ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง การตรวจคัดกรองพาหะของโรคทางพันธุกรรมและโรคมะเร็ง ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง Next – Generation Sequencing (NGS) ที่ให้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำและรวดเร็ว และให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจวิเคราะห์กลุ่มโรคติดเชื้อ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยการให้บริการที่ตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย ภายใต้การสนับสนุนหลักจากกลุ่ม BGI ผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยการถอดรหัสพันธุกรรมและการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศที่ล้ำสมัย ทำให้ BKGI ได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยดีเสมอมา

BKGI มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 440 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 160 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ 1) บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 120 ล้านหุ้น 2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 24 ล้านหุ้น 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 16 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2567 ราคาหุ้นละ 1.63 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 260.80 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 978ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น (BKGI) เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสนับสนุนให้บริษัทเติบโตตามกลยุทธ์ที่วางไว้ทั้งในเชิงธุรกิจและยกระดับการสาธารณสุขของไทย โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และต่อยอดธุรกิจการแพทย์จีโนมิกส์ (Genomics) เพื่อการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงชีวิต ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศ

BKGI มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPOได้แก่ 1) BGI Health (HK) Co., Ltd ถือหุ้น 37.40% 2) นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ถือหุ้น 12.22% และ 3) นายรัชพล อัศวินวิจิตร ถือหุ้น 7.73% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 30.43เท่า ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ

ในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.05 บาท  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย