ธอส. ร่วมมือ ยสท. และ ธพว. KICK OFF โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ

Categories : Update News, Finance

Public : 03/19/2024

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วย นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และ นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ประชุมเริ่มการดำเนินงาน (KICK OFF) โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ ระหว่าง ธอส. กับ ยสท.

 

และ ธอส. กับ ธพว. เพื่อยกระดับและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ร่วมกันตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลการดำเนินงานในหัวข้อ Core Business Enablers