บสย. จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ บริหารจัดการหนี้ 2567

Categories : Update News, Finance

Public : 03/19/2024

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารระดับสูง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหนี้ บสย. ตามแผนวิสาหกิจปี 2567-2571 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Debt Management มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการหนี้ บสย. พร้อมระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการรับชำระหนี้

   

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพอร์ตลูกหนี้ บสย. การปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ นโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญเรื่องการช่วยลูกหนี้ นโยบายการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (JV AMC) และ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 Credit Accelerator ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้ำประกัน ให้สามารถเชื่อมโยงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันที่ บสย. ดำเนินการเอง (Commercial product) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งสู่ “การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway)”