ธ.ก.ส. ร่วมมือ กฟน. ทำโครงการพัฒนาอาคารอัจฉริยะและการอนุรักษ์พลังงาน

Categories : Update News, ESG News

Public : 03/20/2024

นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนาอาคารอัจฉริยะและการพัฒนาโครงการด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยการใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน การขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรองรับนโยบาย Carbon neutrality และมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

 

 

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งพัฒนาออกแบบระบบพลังงานเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายใน ธ.ก.ส.ให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้พลังงานการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด ธ.ก.ส. เป็น Green Building พัฒนาการออกแบบ และสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่อการขนส่งด้านพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร ร่วมวิจัยและออกแบบระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารดิจิทัล และการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างการเติบโตและความมั่นคงภายใต้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และอำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า (Disruptive Technology) โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน กฟน. ธ.ก.ส. และคณะที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ