ธอส.ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้าน ธอส. สุขสบาย และสินเชื่อเพื่อบุคลากรภาครัฐ

Categories : Update News, Finance

Public : 03/22/2024

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ออก 2 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ นำโดย โครงการบ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2567 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยลูกค้าที่ผ่อนค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.23% และโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 วงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.52% ต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้คนไทยได้มี ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4.4 ล้านครอบครัว รวมทั้งยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และช่วยประคองภาระหนี้สิน ภาคประชาชน ธอส. จึงได้มีการจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือลูกค้า นำโดย

1. โครงการบ้าน ธอส. สุขสบาย ปี 2567 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส.ที่มีการผ่อนชำระเงินงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (5.90% ต่อปี)เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.23% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ในปัจจุบัน เท่ากับ 6.90% ต่อปี) และ ปีที่ 4 ตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ ชำระหนี้ เท่ากับ MRR ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 มีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อดังกล่าวรวม 241 บัญชี คิดเป็นวงเงินยื่นขอสินเชื่อ 213 ล้านบาท ทำนิติกรรมแล้ว 13 บัญชี คิดเป็นวงเงินนิติกรรม 6.2 ล้านบาท

2. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2567 กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น (รีไฟแนนซ์) ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.90% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ 3.90% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.52% ปีที่ 4-6 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี (4.15% ต่อปี) ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ/ชำระหนี้ เท่ากับ MRR โดยข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 มีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อรวม 215 บัญชี คิดเป็นวงเงินยื่นขอสินเชื่อ 195 ล้านบาท ทำนิติกรรมแล้ว 89 บัญชี คิดเป็นวงเงินนิติกรรม 82.7 ล้านบาท