ตลท.ย้ำเปิดรับสมัคร ผจก.คนใหม่ถึง 30เม.ย นี้

Categories : Update News, Stock Market

Public : 04/23/2024

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.67 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในตลาดทุน รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร "To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone" ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ข้อมูลอื่นๆ และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th ตลท.กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.มีสัญชาติไทย 2.อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2567 3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 4.สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ทักษะและประสบการณ์) 1. มีความรู้และความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนเป็นอย่างดี 2. มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงิน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดให้เป็นแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จตามทิศทางการดำเนินงานขององค์กร 4. มีทักษะและคุณสมบัติ (Competencies & Personal Attributes) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการบริหารจัดการและสานประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น 5. มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรต่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6.มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เงื่อนไขการจ้างมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และในระหว่างการดำรงตำแหน่ง จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมกับเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนั้นจะนำรายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการ กลั่นกรองในขั้นตอนที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 ราย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สัมภาษณ์ ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสม จำนวน 1 ราย ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาด หลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะอนุกรรมการสรรหาฯตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นประสงค์ที่จะสละสิทธิ และในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าไม่มีบุคคลใดสมควรได้รับการพิจารณาให้เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ อาจยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้ และดำเนินการสรรหาใหม่ก็ได้