• WPT Team

กยศ.จับมือ ตลท.ติวเข้มการเงินลูกหนี้

อัพเดตเมื่อ: 1 มิ.ย. 2019

กยศ.- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วย e-Learning เริ่มสร้างวินัยการเงินพื้นฐานแก่นักเรียน-นักศึกษาในปีการศึกษา 62 หวังลดปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ กยศ. ในอนาคต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า กองทุนฯ ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินได้เรียนรู้หลักสูตรเงินทองต้องวางแผนผ่านระบบ e-learning เพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม และมีเทคนิคการจัดการเงินอย่างถูกวิธี ตลอดจนสามารถวางแผนชำระคืนเงินกู้ยืมได้ตามกำหนด ซึ่งการเรียนผ่าน e-learning นับเป็นทางเลือกในการนับเป็นชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าเรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร (e-Certificate) ไปยื่นให้กับสถานศึกษา และจะได้นับเป็นชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 3 ชั่วโมง นำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตอาสาให้ครบตามที่กองทุนกำหนด ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนได้กำหนดให้ผู้กู้ยืมใช้เกณฑ์การนับชั่วโมงจิตอาสา 36 ชั่วโมงเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน หากผู้กู้ยืมเงินมีวินัยทางการเงินก็จะสามารถวางแผนชำระหนี้ กยศ. ได้ตามกำหนด เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง และคาดว่าจะช่วยลดการเกิดเบี้ยปรับและลดปริมาณการฟ้องร้องคดีได้ต่อไป ด้านจำนวนลูกหนี้ในปัจจุบันของ กยศ. จะมีกว่า 3 ล้านราย และมีมูลค่าการผิดนัดการชำระหนี้ราว 1.8 ล้านราย หรือคิดเป็น 60% ส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผิดนัดชำระหนี้นั้นจะประกอบไปด้วยปัญหาความยากจน การขาดจิตสำนึก และการขาดวินัยทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กบข. ได้หักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ของ กยศ. ทั้งข้าราชการและพนักงานเอกชน เดือนละ 300,000 ราย จาก 100 บริษัท คิดเป็นเงิน 420 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณปีละ 6,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กยศ. ยังคาดหมายว่าในปี 62 จะสามารถรับชำระหนี้ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท และยังตั้งเป้าปีหน้าจะขยายการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ของ กยศ. ให้ครอบคลุมถึง 100,000 บริษัท


นางสาวปิยาภรณ์- ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ

สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย โดยโครงการนี้มุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ครอบคลุมกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งความร่วมมือนี้สอดคล้องกับภารกิจการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ ตลท.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทางการเงินและมีสุขภาพการเงินที่ดี รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการออมให้กับสังคมไทย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook