+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมฝึกอบรมบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ยืน-กลาง) เปิดบ้านต้อนรับคณะนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้าร่วมหลักสูตร “การจัดการงานบุคคล” ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีนักบริหารทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายบริษัทเข้าร่วมฝึกอบรม