• Chatchai

ยูโอบี เปิดตัวกองทุนใหม่

บลจ.ยูโอบี เสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 (UDBC3Y1)

(กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือซับซ้อน)


โดยผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ได้ในช่วงเวลา 3 ปีแรกนับจากวันจดทะเบียนกองทุนได้


ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียการลงทุนจำนวนมาก

พร้อมชูกลยุทธ์โครงสร้างการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตราสารหนี้จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์


น.ส.รัชดา ตั้งหะรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัท นำเสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 (UDBC3Y1) เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ในภาวะตลาดผันผวนและแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2562 นี้


รัชดา ตั้งหะรัฐ

“ในสภาวะปัจจุบัน การลงทุนในตราสารหนี้มีความน่าสนใจสูงขึ้น นักลงทุนบางส่วนเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นและเพิ่มน้ำหนักในตราสารหนี้ เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนจากปัจจัยหลายประการ โดยหลักมาจากประเด็นความกังวลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยังมีความยืดเยื้อ ประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวและอัตราเงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย 2% ทางธนาคารกลางสหรัฐที่อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียงครั้งเดียวจนถึงปี 2020 ด้านรัฐบาลจีนยังคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ ท่ามกลางความตึงเครียดประเด็นการค้าสหรัฐฯ สำหรับกลุ่มประเทศยุโรปยังมีปัจจัยกดดันด้านการเมืองและภาคการผลิตที่ยังชะลอตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในปัจจุบัน” น.ส.รัชดา กล่าว


สำหรับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 (UDBC3Y1) นี้ เป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่แบ่งโครงสร้างการลงทุนของกองทุนออกเป็นสองส่วน โดยส่วนที่ 1 ส่วนของเงินต้น กองทุนจะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก อายุประมาณ 3 ปี โดยมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจะลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันทั้งสิ้นประมาณไม่น้อยกว่า 89% ของ NAV โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV”


ส่วนโครงสร้างการลงทุนของกองทุนในส่วนที่ 2 กองทุนจะแบ่งเงินลงทุนไม่เกิน 11% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)


เช่น สัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือ สัญญาออปชั่น (Call option) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนอ้างอิง คือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc มีความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน มีการบริหารในเชิงรุก (Active management) สามารถลงทุนในตราสารหนี้ได้หลากหลายประเทศทั่วโลก และผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงได้อย่างรวดเร็ว”


“โดยเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและการคำนวณสัญญาวอร์แรนท์ (Call Warrant) หรือสัญญาออปชั่น (Call Option) นั้น มีโครงสร้างใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ กรณี 1 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc น้อยกว่าร้อยละ 0 (<0%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 0% พร้อมเงินต้นคืน* กรณี 2 ผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 8 (0–8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทน 8% พร้อมเงินต้นคืน* และกรณี 3 ผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 8 (>8%) กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามผลตอบแทนที่คำนวณได้จริง พร้อมเงินต้นคืน*” (*หมายเหตุ : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืน ทั้งนี้หากไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ (default) ในส่วนที่ 1)


“โครงสร้างการลงทุนของกองทุน ที่ บลจ. ยูโอบี จะนำเสนอในครั้งนี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุนของเงินต้นผ่านการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก* และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกได้ ทาง บลจ. ยูโอบี เน้นการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆให้แก่นักลงทุนสำหรับโอกาสในการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงและการแสวงหาผลตอบแทนที่ดี สม่ำเสมอ มาโดยตลอด จากกองทุนหลากหลายประเภทของบลจ.


และสำหรับกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1 (UDBC3Y1) เป็นกองทุนตราสารหนี้แบบกำหนดโครงการ อายุกองทุนประมาณ 3 ปี เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงของกองทุน (Risk level) 4 และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (Fully Hedged) ในส่วนของการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน” (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุน ในหนังสือชี้ชวน)


*กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน

#wealthplustoday

#ยูโอบี

#กองทุน


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook