• WPT Team

คนกรุงเทพฯร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง


49.5 % คน กทม คาดหวังปานกลางต่อผลงานของรัฐบาลใหม่ อยากให้เน้นนโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในนโยบายของรัฐบาล โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,218 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562


นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อความคาดหวังในนโยบายของรัฐบาล หลังจากที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิด "คำแถลงนโยบาย" คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดย มีนโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วนอีก 12 ข้อ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อความคาดหวังในนโยบายของรัฐบาล มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่จะมีการแถลงผลงานของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 52.6 % แต่สนใจที่จะติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการแถลงผลงานของรัฐบาลต่อรัฐสภา 49.1%


โดยมีความคาดหวังต่อผลงานของรัฐบาลใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง 49.5 %รองลงมาคือมีความคาดหวังมาก 29.1 %และมีความคาดหวังน้อย 21.4%


กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการในนโยบาย


1.เรื่องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 16.3 %

2.คือ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 14.9%

3. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 13.1%

4.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9.3

5. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 9.2 %


สิ่งที่ อยากให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในนโยบาย

1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 18.1%

2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 14.6%

3.คือ มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 12.6%

4.คือ การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 10.1 และอันดับที่ห้าคือ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 8.5 %^


มีความคาดหวังเวลาในการดำเนินการของรัฐบาลใหม่ อันดับที่หนึ่ง คือ ระยะเวลา 1 ปี 35.3 %อันดับที่สองคือ 6 เดือน 26.9%อันดับที่สามคือ 3 เดือน 15.4 %อันดับที่สี่คือ 2 ปี 13.4% และอันดับที่ห้าคือ 3 ปี 5.7%


TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook