• WPT Team

คลังรับข้อเสนอตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืนแทนLTF

จบสวย ! คลังรับข้อเสนอตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืน รองรับสังคมผู้สูงอายุ แทนกองทุน LTF ที่จะครบกำหนดสิ้นปีนี้


นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) พร้อมด้วยผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) แทนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งจะครบกำหนดภายในสิ้นปีนี้ รัฐมนตรีคลังจึงมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยศึกษาเพิ่มเติม


ไพบูลย์ นลินทรางกูร

สำหรับข้อเสนอรูปแบบกองทุน SEF พร้อมให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี กำหนดเงินลงทุนไม่เกิน 30%ของรายได้ แต่ไม่กิน 2.5แสน บาทต่อปี อายุถือครองกองทุน 7 ปี และยังกำหนดให้กองทุน SEF ต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มเน้นธรรมาภิบาล ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาล รวมแล้วสัดส่วนไม่น้อยกว่า 65%ของเงินกองทุน


ทั้งนี้รมว.คลังเห็นด้วยในหลักการ เพราะเป็นแนวทางส่งเสริมการออม ตอบรับสังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันยังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จากการปรับเพดานการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เพราะถูกมองว่าเอื้อคนรวยผู้มีรายได้สูง เมื่อกำหนดเพดานลงทุนไม่เกิน15 % ส่งผลให้คนระดับกลาง ผู้มีเงินเดือนลงทุนได้น้อย แต่จากนี้ไปผู้มีรายได้น้อยจะเข้ามาซื้อกองทุน SEF ได้มากขึ้น เพื่อสะสมเงินออมระยะยาว


นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวคิดการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช) ซึ่งรมว.คลัง เห็นด้วยในหลักการ เพื่อส่งเสริมการออมในอนาคต โดยเห็นว่าบริษัทเอกชนที่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการต่อไป ไม่ต้องมาจัดตั้งเป็นกองทุนใหม่ เพื่อเข้าเป็นสมาชิก กบช. รวมถึงการบริหารเงินกองทุนก็ให้ขึ้นกับแต่ละนายจ้างที่จะดำเนินการว่าจ้างผู้จัดการกองทุนเอง ไม่จำเป็นต้องนำมารวมกับภายใต้สำนักงานใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรายละเอียดยังอยู่ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กบช.ที่เตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) จึงขึ้นกับรัฐบาลว่าจะยืนยันร่างเดิมหรือแก้ไขปรับปรุงใหม่ตามที่ทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเสนอไป.

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook