คลังหนุนมาตรการภาษีลดโลกร้อน

กระทรวงการคลังผลักดันมาตรการภาษีลดโลกร้อนเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน เช่นรายจ่ายที่ใช้เป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 1.25เท่า


ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน 1.25 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธ.ค. พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด


" การกระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั้งจะเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น "


ทั้งนี้ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาป่าและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2 %ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2565


#มาตรการภาษีลดโลกร้อน

#มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ

#wealthplustoday


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook