• yindee

จบแล้วTMB-TBANK

"การควบรวมกิจการระหว่าง ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย" เดินมาสุดปลายทางแล้ว

เช้านี้ทั้ง 2ธนาคารจัดแถลงข่าวการควบรวมอย่างเป็นทางการ


ขณะที่โครงสร้างผู้ถือหุ้นธนาคารใหม่จากการควบรวม ได้แก่ 1.ING สัดส่วน 21.24% 2.ทุนธนชาต 20.43% 3. กระทรวงการคลัง 18.41%


ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับพนักงานของทั้ง 2องค์กร อยู่ในภาวะอึดอัด อึมครึม อกสั่น ขวัญแขวน ไม่รู้ใครจะอยู่ ใครจะไป ใครจะใหญ่ ทั้งหมดนี้คือ "การเปลี่ยนแปลง" คือความจริงที่ต้องยอมรับ แม้เจ็บปวด แต่ต้องไปต่อ

ประโยชน์จากการควบรวมที่เกิดขึ้น


การควบรวมของทั้ง 2 ธนาคารเข้าด้วยกันเป็นตามนโยบายที่รัฐให้การสนับสนุน มาดูกันว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวม

1ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าว

2.การรวมกิจการของธนาคารทั้ง 2 แห่งจะทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

3.จะลดต้นทุนทางการเงิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

4.สร้างประสิทธิภาพในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

5. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงินและ เพิ่มความเชื่อมั่นของภาคประชาชนที่มีต่อระบบสถาบันการเงินไทย

ใหญ่อันดับ 6 สินทรัพย์ 1.9ล้านล้าน


ทั้งนี้เพราะธนาคารที่จะเกิดจากการรวมกิจการจะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท ฐานลูกค้ากว่า 10 ล้านรายและมีขนาดใหญ่เป็นลําดับ 6 ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ไทย
ฐานเงินฝาก/สินเชื่อรายย่อยแกร่ง


เมื่อควบรวม 2 ธนาคารจะมีจุดแข็งซึ่งส่งเสริมกัน คือ ธนาคารทหารไทยมีจุดเด่นในการระดมเงินฝากด้วย

กลยุทธ์ด้านเงินฝากโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม ขณะที่ธนาคารธนชาตเป็น

ผู้นําด้านสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ การรวมกิจการจึงช่วยเพิ่มศักยภาพ

ในการระดมเงินฝากจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างสินเชื่อได้เป็นอย่างดี


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook