• Chatchai

ธนาคารซิตี้แบงก์ ผนึกคีนัน ลุยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน


นางแอนนา มิคูลิตสกายา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมจิตอาสาซิตี้กว่า 30 ชีวิต ร่วมลงพื้นที่จัดอบรมความรู้เรื่องทางการเงินสำหรับผู้นำและสมาชิกชุมชน ซึ่งครอบคลุมเรื่องเทคนิคการออมเงิน การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยบรรเทาปัญหาความยากจน และหนี้ครัวเรือนได้ในระยะยาว โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการวันชุมชนซิตี้ 2562 (Citi Global Community Day 2019) เพื่อยกระดับสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จ.ปทุมธานี

TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook