• Chatchai

ธปท. ชี้เบื้องต้น LTV ไม่กระทบบ้านหลังแรก แต่ผู้กู้ 2 หลังขึ้นไปลดตามคาด


นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แม้จะเร็วเกินไปที่จะประเมินผลของมาตรการ LTV แต่จากข้อมูล 4 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ของสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นการขายของผู้ประกอบการ เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้เร่งการตัดสินใจเป็นสำคัญ


อย่างไรก็ตาม จำนวนลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อปล่อยใหม่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นเดือนแรกของมาตรการ ลดลงประมาณ 8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการปรับลดลงดังกล่าวมาจากกลุ่มที่ผ่อนที่อยู่อาศัยพร้อมกันตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูง ในขณะที่สินเชื่อปล่อยใหม่สำหรับผู้ที่กู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก (ผ่อนสัญญาเดียว) ยังขยายตัวใกล้เคียงกับปีก่อน

ทั้งนี้ ผลในภาพรวมเป็นไปตามที่คาดไว้ แต่อย่างไรก็ดี มาตรการเพิ่งจะเริ่มบังคับใช้ ธปท. จะติดตามพัฒนาการและรับฟังผลกระทบของมาตรการจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook