ธอส.ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)นำคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยในปีนี้ธนาคารได้สมทบทุนร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,702,879 บาท เพื่อให้วัดโพธิ์ทองนำไปก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของทางวัดที่ใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ สามเณร ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม ประกอบพิธีทางศาสนา และในโอกาสนี้ธนาคารยังได้มอบเงินบำรุงสถานศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง เพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนให้สามารถช่วยเหลือเติมเต็มคุณภาพทางการศึกษาแก่เยาวชนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของธนาคาร60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228