ธอส.ออกสินเชื่อวิมานเมฆ ดบ.3ปีที่2.77%

ธอส. ฉลอง 66 ปี ชวนคนไทยมีบ้านกับสินเชื่อวิมานเมฆ ดอกเบี้ยสุดเบา 6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแค่ 2.77% ต่อปี


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 66 ปี จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆ กรอบวงเงินรวม 27,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.66% ต่อปี เดือนที่ 7-20 อัตราดอกเบี้ย 2.66% ต่อปี เดือนที่ 21-36 อัตราดอกเบี้ย 3.66% ต่อปี เฉลี่ยดอกเบี้ย 3 ปีแรกเพียง 2.77% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.00% ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท และมีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ที่ 6.625% ต่อปี พิเศษ!! ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ โดยภายหลังจากเปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ล่าสุด ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 มีผู้ยื่นคำขอกู้แล้วจำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท และธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน 2,100 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ตามวัตถุประสงค์การกู้ตามที่ธนาคารกำหนด และทำนิติกรรมได้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook