• WPT Team

"บีแคป โกลบอล เวลท์” ตอบทุกโจทย์นักลงทุน

บลจ.บีแคป ส่ง เปิดตัวกองทุน “บีแคป โกลบอล เวลท์” ตอบทุกโจทย์นักลงทุน ขายครั้งแรก 16-24 พ.ค.นี้

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล(Bangkok Capital Aseet Management Co.,Ltd) หรือบลจ.บีแคป เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ (BCAP Global Wealth : BCAP GW) ซึ่งเป็นกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเสี่ยง 5 ระดับผ่าน 5 กองทุน


นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล

ทั้งนี้จะมีทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลปรับพอร์ตการลงทุนให้อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนอย่างเป็นองค์รวม และประสบผลสำเร็จในการลงทุนระยะยาว โดยจะเปิดขายกองทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2562

“จากแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความต้องการของนักลงทุนเป็นหลัก จึงเชื่อว่ากองทุน BCAP Global Wealth จะตอบโจทย์และเป็นตัวช่วยในการวางแผนทางการเงินให้กับนักลงทุนได้ จากปัจจุบันซึ่งพบว่า การให้คำแนะนำการลงทุนโดยส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการให้คำแนะนำการลงทุนตามที่ ก.ล.ต. คาดหวัง เช่น ผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนเน้นแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการอธิบาย แต่ไม่ตรงกับความต้องการของนักลงทุน"นางเมธ์วดีกล่าว


ขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็คาดหวังว่าผู้ให้คำแนะนำจะติดตามพอร์ตการลงทุนและปรับพอร์ตตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม แต่ในความเป็นจริงผู้ให้คำแนะนำส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหลายส่วนจึงอาจไม่มีเวลามารับผิดชอบในส่วนนี้

#wealthPlus Today

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228