• WPT Team

ผู้ถือหุ้น NCL เฮรับปันผลในรอบ3ปี
กร ทัพพะรังสี(กลาง) ประธานกรรมการบริษัท และกิตติ พัวถาวรสกุล(ที่4จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ หรือ NCL พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานงวดปี 2561 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0067 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50.01% นับเป็นการจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ 3 ปี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2562

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.