• WPT Team

ยกเว้นภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 11 ประเภท

กระทรวงคลัง ออกกฎกระทรวงกำหนด 11 ประเภทที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สิน 11 ประเภทได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประกอบด้วย


1.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินของบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เฉพาะส่วนที่ใช้ในราชการ ราชการในพระองค์ หรือหน่วยงานในพระมหากษัตริย์, ใช้ในกิจการอื่นใดในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์, ใช้เป็นศาศนสถานไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือเป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือเป็นศาลเจ้า แต่หากเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ตามที่กล่าว ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะส่วนที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์2.ทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้ใช้ในกิจการของรัฐวิสาหกิจและยังมิได้ใช้หาผลประโยชน์


3.ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินว่างเปล่าในสนามบิน รอบบริเวณทางวิ่ง ทางขับ หรือลานจอดอากาศยานที่กันไว้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ำของข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานสนามบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด


4.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นทางรถไฟหรือทางรถไฟฟ้า ซึ่งใช้ในกิจการของการรถไฟหรือการรถไฟฟ้าโดยตรง


5.ทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการสาธารณูปโภคและทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการของการเคหะแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ


6.ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่ใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เพื่อสาธารณประโยชน์


7.สิ่งปลูกสร้างเป็นบ่อสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร


8.สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ่อน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ


9.สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และรั้ว


10.ที่ดินที่มีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์


11.ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศให้ไว้

ดู 172 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook