วัดใจรัฐ"ลดภาษีบุคคลธรรมดา10%"

กรมสรรพากร เตรียมศึกษาภาพรวมรายการค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดา แลกกับข้อเสนอเรื่องการลดภาษีบุคคลธรรมดา 10 % เพื่อรักษาวินัยการคลัง

การบ้านรัฐบาลประยุทธ์ 2 เรื่องหนึ่งที่ "มนุษย์เงินเดือน" ให้ความสนใจ ตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ได้เสนอไว้เมื่อคราวที่หาเสียงเลือกตั้งคือ " การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ( รายได้ต่ำกว่า 2 แสนบาท ไม่ต้องเสียภาษี ) "


ในเรื่องนี้ ทางกรมสรรพากร ได้เตรียมศึกษาภาพรวมค่าลดหย่อนบุคคลธรรมดา ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 20 รายการ เช่น ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 6 หมื่นบาท , คู่สมรส (ที่ไม่มีเงินได้) 6 หมื่นบาท , บุตร คนละ 3 หมื่นบาท , ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ 3 หมื่นบาท , ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ คนละ 6 หมื่นบาท , ยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท , ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นต้น


ขณะที่ ในปี 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติค่าลดหย่อนเพิ่มเติมอีกได้แก่ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ( เมืองหลัก ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท เมืองรองได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาท ) , มาตรการซื้อสินค้าการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท , ซื้อสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ทั้ง 3 มาตรการนี้ ใช้สิทธิได้ถึง 30 มิ.ย. 2562 นี้


นอกจากนี้ ยังมีซื้อหนังสือ / e – Book ลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบาท ใช้สิทธิ์ได้ถึงสิ้นปี 2562 , ส่วนคนที่ซื้อบ้าน หรือ คอนโด ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ไม่รวมดอกเบี้ย) แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 2 แสนบาท ต้องเป็นบ้านหลังแรกที่โอนภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562


ทั้งนี้ เพื่อนำมาประเมินหารายการลดหย่อนที่คนไม่ค่อยได้ใช้ หรือหมดความจำเป็น ก็จะพิจารณายกเลิกค่าลดหย่อนเหล่านั้นไป เพื่อชดเชยกับกรณีที่หากรัฐบาลเห็นสมควรให้มีการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 10% ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาวินัยการคลัง


เนื่องภาพรวมผลการจัดเก็บรายได้กรมสรรพากรล่าสุด 7 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค. 2561 – เม.ย. 2562) เก็บภาษีได้ 9.56 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 2.23 หมื่นล้านบาท (คิดเป็น 2.4%) แม้จะเก็บรายได้สูงกว่าปีงบประมาณ 2561 ถึง 5.72 หมื่นล้านบาท (คิดเป็น 6.4%) แต่ถือว่าการจัดเก็บรายได้จากภาษีให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปีที่ 2 ล้านล้านบาท ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะรายได้หลักของกรมสรรพากรมีจากภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกว่า 4.72 แสนล้านบาท รองลงมาเป็นรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกกว่า 2.03 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง


ดังนั้น ในการพิจารณาเรื่องการลดอัตราภาษีตัวใด ก็สมควรจะต้องมีการทบทวนถึงโครงสร้างภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปด้วย


สำหรับ ภาพรวมโครงสร้างของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่มายื่นแบบ ภ.ง.ด.90-91 มีอยู่ราว 10 ล้านคน เบื้องต้นสามารถแยกกลุ่มคนที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 1.5 แสนบาท มีจำนวน 6.3 ล้านคน ( กลุ่มนี้ไม่ต้องเสียภาษี แต่นโยบายพรรคพลังประชารัฐ เสนอให้ขยับฐานขึ้นเป็นรายไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่ต้องเสียภาษี )


ที่เหลือเป็นคนที่มีเงินได้ในช่วง 1.5 - 3 แสนบาท มีจำนวนราว 2 ล้านคน ที่เหลืออีกราว 2 ล้านคนเป็นกลุ่มที่รายได้มากกว่า 3 แสนบาทขึ้นไป โดยในส่วนของผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 4 - 5 ล้านบาท ก็ได้รับการปรับลดอัตราภาษีจาก 35% เหลือ 30% ในการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาเมื่อปี 2560 ไปแล้วด้วย


ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) มีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนภาษี ได้แก่


1 ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 3 หมื่นบาท เพิ่มเป็น 6 หมื่นบาท

2 ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 3 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท

3 ค่าลดหย่อนบุตร จากเดิมคนละ 1.5 หมื่นบาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 3 หมื่นบาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาทต่อคน)

4 ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 1.2 แสนบาท

5 กองมรดก เดิมให้หักลดหย่อนได้ 3 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท

6 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 3 หมื่นบาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 6 หมื่นบาท เป็นคนละ 6

หมื่นบาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 1.2 แสนบาท


อย่างไรก็ดีต้องจับตามาตรการลดภาษีบุคคลธรรมดา เพราะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ มนุษย์เงินเดือน ต้องการให้รัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มคนยากจน ที่ได้รับสวัสดิการต่างๆ มากมายผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว


#กนกวรรณ บุญประเสริฐ , #kanokwan bunprasert , p_kinnaree@hotmail.com

#กรมสรรพากร

#ลดภาษีบุคคลธรรมดา10%

#wealthplustoday
+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook