• Chatchai

วิริยะประกันภัย จัดบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 15บริษัท วิริยะประกันภัย จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท จำนวน 15 รูป ตามโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน รุ่น 15” โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร


สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระกัมมัฏฐาน บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว พร้อมทั้งนำหลักพุทธรรมมาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต และการประกอบการงาน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม


นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักในภารกิจของการทํานุบํารุงศาสนาเและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป


ทั้งนี้ ภายหลังการบรรพชาและการอุปสมบทแล้ว คณะพระใหม่ทั้งหมดจะเดินทางไปเข้ารับการอบรมและปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา 24 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 และลาสิกขาบทในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook