• Chatchai

วิริยะประกันภัย จัดอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม หวังเพิ่มประสิทธิภาพบริการนายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย (กลาง) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหม ภาค 6 ปี 2562 (ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน สามารถนำแนวทางปฏิบัติงานด้านสินไหมที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปปรับใช้ในทุกกระบวนงาน ตลอดจนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดและให้คำแนะนำปรึกษาแก่พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook