• chatchai

สนง.นวัตกรรมแห่งชาติจับมือCPFปั้นบุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ และบริษัท ซีพีเอฟเทรนนิ่งเซนเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน หรือ CSR Leader)ของซีพีเอฟ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเป้าหมายการขับเคลื่อน CSR ขององค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโครงการที่มีแนวปฏิบัติที่ดีให้สามารถนำไปพัฒนาโครงการที่ปฏิบัติได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางนวัตกรรมเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook