• yindee

กลุ่มพรินซิเพิลหนุนใช้ ESG วางกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์

แนะเลือกหุ้นและตราสารหนี้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับตลาดหุ้นไทย มั่นใจตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บลจ. พรินซิเพิล จัดงาน The Retirement Plan Symposium ครั้งที่ 5 : Empowering Investment of Retirement Fund with ESG เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มพรินซิเพิลหนุนนักลงทุนสถาบันนำปัจจัย ESG หรือการคำนึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลมาใช้บริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวและบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น


ด้านสำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมหนุน ชู Investment Governance Code (I Code) เป็นหลักปฏิบัติสำหรับนักลงทุนสถาบัน ส่วนตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมร่วมส่งเสริม เผยสถิติปี 2561 มีบริษัทจดทะเบียนไทยที่เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) แล้ว 19 บริษัท มากที่สุดในอาเซียน ขณะที่ กบข. นำร่องใช้ ESG บริหารกองทุนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา พร้อมร่วมมือนักลงทุนสถาบันรวม 32 แห่ง ลงนามใน Negative List Guideline ทำข้อตกลงร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้าน กคช. นำ ESG มาใช้วางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้อยู่อาศัย


นายแพททริค ฮาวเตอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรินซิเพิล โกลบอล อินเวสท์เตอร์ส เปิดเผยว่า กลุ่มนักลงทุนสถาบันได้ปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ ฯลฯ โดยนำปัจจัยด้าน ESG (Environmental Social Governance) หรือปัจจัยด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนเพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่จะสร้างความยั่งยืนในระยะยาวและยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งสิ้น


ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2533 กลุ่มพรินซิเพิลได้ให้บริการรับบริหารเงินลงทุนโดยเน้นปัจจัยด้าน ESG และยึดมั่นแนวทางลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบมาโดยตลอด สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญด้าน ESG และกลุ่มพรินซิเพิลได้นำปัจจัยดังกล่าวไปใช้กับการบริหารสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อช่วยเหลือลูกค้าวางแผนการลงทุนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญ 2 ข้อคือ การปกป้องทรัพย์สินหรือเงินลงทุนของลูกค้า พร้อมกับมอบอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าทุกราย


กลุ่มพรินซิเพิล ซึ่งปัจจุบันรับบริหารเงินลงทุนให้แก่ลูกค้ากว่า 21 ล้านคนทั่วโลก ได้ลงนามเข้าร่วมภาคีเครือข่าย United Nations-sponsored Principles for Responsible Investing (UNPRI) และได้รับการจัดอันดับ A+ ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของการประเมินผลด้าน ESG โดยการนำปัจจัย ESG มาใช้ในการลงทุน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

1.Screening หรือการคัดกรอง ได้แก่ Negative Screening หรือการคัดกรองเชิงลบ เช่น การกำหนดว่าจะไม่ลงทุนในหุ้นที่ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงลบกับสังคมหรือเป็นบริษัทที่ไม่มีธรรมาภิบาล Positive Screening หรือการคัดกรองเชิงบวก เช่น เลือกลงทุนในหุ้นที่ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ Norm-Base Screening หรือการคัดกรองโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานขั้นต่ำเป็นบรรทัดฐาน


2. Full ESG Integration หรือการนำปัจจัย ESG ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล มาใช้บูรณาอย่างเต็มรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ฯลฯ


3. Impact/ Thematic หรือการกำหนดธีมหรือเซกเตอร์ธุรกิจที่จะเข้าลงทุน และ


4. Engagement/ Stewardshipหรือการเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะเข้าลงทุนเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของ ES


“ข้อมูลจาก Global Sustainable Investment Review ณ ปีที่ผ่านมาระบุว่า ทั่วโลกมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความยั่งยืนและคำนึงถึงปัจจัย ESG รวมมูลค่า 31 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาตลอดนับจากปี 2016 – 2018 (2559 – 2561) ขณะที่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและญี่ปุ่น มีการเพิ่มสัดส่วนลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ ESG อย่างต่อเนื่องนับจากปี 2557 – 2561 โดยมีงานวิจัยบ่งชี้ว่าประมาณ 2 ใน 3 ของกองทุนแถบยุโรปที่ใช้กลยุทธ์ ESG มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากองทุนทั่วไป” นายแพททริค กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook