• WPT Team

ออมยาวแบบไร้ความเสี่ยง!!!!


กระทรวงการคลัง ออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล้านบาท มี 2 รุ่น คือถือยาว 5 ปี รับดอกเบี้ย 2.50% กับ 10 ปี ดอกเบี้ย 3.05 %


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ( สบน.) กล่าวว่า พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 มีวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปีและ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. – 6 ก.ย. 2562 เพื่อส่งเสริมการออมที่มั่นคงของประชาชน ซื้อขั้นต่ำ 1 พันบาทขึ้นไปไม่จำกัดขั้นสูง


ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook