ออมสินคาดดัชนีฐานรากขยับรับชิมช้อปใช้กับมาตรการอสังหาฯ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2562 ว่า อยู่ที่ระดับ 44.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่อยู่ระดับ 42.4

เนื่องจากประชาชนฐานราก มีการปรับตัวให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจ โดยระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น และมีปัจจัยบวกจากผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
สำหรับระดับ GSI ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 45.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่ระดับ 43.3 เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะทำให้ประชาชนทั่วไป มีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อีกทั้งมาตรการภาครัฐที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่น ในด้านต่างๆ เทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า ด้านความสามารถในการชำระหนี้สิน การออม การหารายได้ โอกาสในการหางานทำ และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า มีเพียงด้านการจับจ่ายใช้สอยที่ปรับตัวลดลง


ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ มองว่าในไตรมาสหน้าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากจะปรับสูงขึ้น เนื่องจากแนวโน้มสถานการณ์ด้านปริมาณผลผลิต/ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญมีทิศทางดีขึ้น ประกอบกับผลจากนโยบายและมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และเฟส 2 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ภูมิภาคเพิ่มขึ้น

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook