ออมสินจับมือไอซีบีซี ขยายบริการสู่ตลาดลูกค้าชาวจีน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)


โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 7 ด้านดังนี้

1. บัตรเครดิต Co-Branded UnionPay

2. บริการด้านร้านค้ารับบัตร (EDC/POS)

3. ด้านการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์

4. การให้สินเชื่อร่วม/เงินกู้ร่วม(Syndicated Loan)

5. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor)

6. การให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank Lending)

7. การเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการลูกค้าร่วมกัน (Banking Agent)

โดยธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเป็นกลไกสำคัญเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น
นายจื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคาร

(ไทย) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมาโดยตลอด และพร้อมให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง 2 ธนาคาร โดยจะมีการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในกลุ่มลูกค้าบุคคลและลูกค้านิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ธนาคารไอซีบีซี มีกลุ่มลูกค้าบุคคลมากกว่า 500 ล้านราย โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย และมีการใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และแอพพลิเคชั่น AlipayWechatpay ในขณะที่ธนาคารออมสินเองมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มร้านค้าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ธนาคารมั่นใจว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของทั้งสองธนาคาร ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้กับร้านค้าด้วย อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ในแง่ของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อไป” ดร.จื้อกัง หลี่ กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook