+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

เปิด5อันดับแอพแบงก์ยอดนิยม กสิกรไทยครองแชมป์อันดับหนึ่ง

นายสิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เปิดเผย ผลการสำรวจการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในมุมมองต่างๆของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ การใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) ที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน ความพึงพอใจในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) รวมไปถึงการปรับปรุงการให้บริการในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อธนาคารพาณิชย์ มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย 23.3% อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์17.1% อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ 16.6% อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย 15.2 %และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 9.9 %


ทั้งนี้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย 23.6 %อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 19.5 %อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ 16.1% อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย 14.3 %และอันดับที่ห้าคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 9.3%


กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) 81.9 %และ ใช้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) 25% อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) 18.8 %อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) 16% อันดับที่สี่คือ ธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) 13.8% และอันดับที่ห้าคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App) 10.1%


มีความพึงพอใจต่อการบริการทางการเงินแบบออนไลน์ (Mobile Banking App) มากที่สุด อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย (K PLUS) 25.6% อันดับที่สองคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EASY) 18.6% อันดับที่สามคือ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang m Banking) 17.6% อันดับที่สี่คือธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) 13.1 %และอันดับที่ห้าคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (KMA Krungsri Mobile App) 9.2%

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเชื่อมั่นในการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ 92.3 %และสมัครใช้บริการ PROMPT PAY (พร้อมเพย์)72.7%


กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้ธนาคารพาณิชย์ มีการปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 24.4 %อันดับที่สองคือ การพัฒนาการให้บริการทางการเงินแบบออนไลน์ 22.0 %อันดับที่สามคือ เพิ่มจำนวนตู้อัตโนมัติ (ATM,CDM) ให้มีจำนวนมากขึ้น 20.9% อันดับที่สี่คือ เพิ่มจำนวนสาขาของธนาคารให้มีจำนวนมากขึ้น19.7% และอันดับที่ห้าคือ เพิ่มการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร 12.3%

#กสิกรไทย #แบงก์ยอดนิยม #wealthplus today #แอพแบงก์