เร่งงบลงทุนแสนล้านโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี

สมคิด สั่งรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือ เร่งเบิกงบลงทุนมากกว่า 1 แสนล้านบาท โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี 62


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ สคร. ได้จัดประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 19 แห่ง

และบริษัทในเครือ 4 แห่ง เพื่อรับนโยบายในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และให้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปี 2562 และในปี 2563 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในช่วงก่อนสิ้นปี 2562 รัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือจะมีการลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินในปี 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 – ตุลาคม 2562 จำนวน 1.22 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนการเบิกจ่ายลงทุนสะสม โดยผลการเบิกจ่าย

งบลงทุนส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 - 2) และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

โดยในปี 2562 คาดว่า รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลัง

ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่รวมการประหยัดเงินลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด ในการเพิ่มทุนในบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) ที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเกือบทั้งหมด ในปี 2562 รัฐวิสาหกิจจะสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ประมาณร้อยละ 80 ของกรอบการลงทุนทั้งปี


สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในปี 2563 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562

มีผลการเบิกจ่ายสะสม 1 เดือน (ต.ค. 62) จำนวน 7,975 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของแผน

การเบิกจ่ายลงทุน โดยรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง งานก่อสร้างปรับปรุงขยายและงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2559 ของการเคหะแห่งชาติ


นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปผลการประชุมว่า รองนายกรัฐมนตรี

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มอบนโยบายแก่รัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดการเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ Front - Loaded ในส่วนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ก่อน

และให้รัฐวิสาหกิจเสนอโครงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้กรอบลงทุนในภาพรวมเพิ่มขึ้น รวมถึงให้พิจารณากำหนดเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ (CEO) และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเชื่อมโยงกับโบนัสของ CEO และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำนโยบายการเบิกจ่ายงบลงทุนไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น

ดู 9 ครั้ง
TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook