• Chatchai

เอฟดับบลิวดี เซ็น MOU ร่วมกับ กบข. ประกาศเจตนารมน์ไม่ลงทุนหุ้นที่ไม่มี "ESG"


คุณเปมปัญญภา ปัญญาปวีร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมเซ็นสัญญาประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (ESG Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบันในการลงนามแนวปฏิบัติการระงับลงทุน (Negative List Guideline) โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นประธานและสักขีพยาน


โดยระบุว่า การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนสถาบันนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อผลักดันให้นักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) "การรวมตัวในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ของกลุ่มนักลงทุนสถาบันชั้นนำของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนการลงทุนตามหลัก ESG" เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment) ตามมาตรฐานสากล

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook