+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

โตเกียวมารีนประกันภัย มอบเครื่องกรองน้ำ แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด


นายศุภชัย หงส์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดกิจการสาขา (ภาคกลาง) บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนบริษัทมอบเครื่องกรองน้ำ แก่โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม จำนวน 1 เครื่อง ภายใต้โครงการ “โตเกียวมารีน รักษ์พลังงาน เพื่อน้ำสะอาด สำหรับน้องในพื้นที่ชนบท” ตามวิสัยทัศน์ “To Be a Good Company” โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยางเอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลารามเป็นผู้รับมอบ ณ. ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี