• WPT Team

พาณิชย์ออก 4 มาตรการช่วยธุรกิจน้ำท่วม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก 4 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนธุรกิจ 1.1 หมื่นรายที่อยู่ใน 4 จังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมสามารถขยายยื่นงบฯอีก1เดือน


นายวุฒิไกร   ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯได้ออก 4 มาตรการเพื่อเยียวยาธุรกิจในพื้นที่ประภัยน้ำท่วมใน 4 จังหวัดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ คืออุบลราชธานี, ยโสธร,ร้อยเอ็ดและศรีสะเกษ  ประกอบด้วย 1.การเพิ่มพื้นที่การให้บริการในส่วนกลางสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่ประสบภัย


2.ขยายระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนและการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นออกไปอีก 15 วันหลังสิ้นสุดเหตุภัยพิบัติ 3. ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินสำหรับนิติบุคคลในพื้นที่ฯ ที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ   4.ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายที่ต้องแจ้งต่อสารวัตรบัญชีออกไปอีก 15 วัน นับแต่เหตุภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง

 

ทั้งนี้ ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 62 ยอดการจดทะเบียนธุรกิจใน 4 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าว พบว่า มีจำนวนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งสิ้น 11,374 ราย แบ่งเป็น อุบลราชธานี  4,896 ราย,  ยโสธร 1,339 ราย, ร้อยเอ็ด 2,859 ราย และศรีสะเกษ 2,280 ราย โดย นิติบุคคลส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยประกอบธุรกิจประเภท ‘การก่อสร้างอาคารทั่วไป’ มากที่สุด จำนวน 2,902 ราย หากรวมทุนจดทะเบียนเฉพาะธุรกิจประเภทนี้แล้ว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 14,764.63 ล้านบาท 

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228