• noptanitc

26 มิ.ย.นี้ ลุ้นแบงกชาติปรับตัวเลขเศรษฐกิจใหม่

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 26 มิถุนายนนี้ ธปท. จะมีการประเมินและเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจอีกครั้ง


ทั้งนี้ ตามที่ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 ในไตรมาสแรกของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขยายตัวที่ 2.8% จากระยะเดียวกันปีก่อนนั้น ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ ธปท. ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงิน รอบเดือนมีนาคม 2562


แต่ถือว่าใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยปัจจัยหลักมาจากการหดตัวของการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคเอกชน ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 4.6% และ 4.4% จากระยะเดียวกันปีก่อนตามลำดับ

สำหรับระยะต่อไป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากภาคต่างประเทศเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐฯ และจีนที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการใช้จ่ายภาคเอกชน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228