• WPT Team

ุ 6 มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี62 ล่าสุด ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ ***1 เที่ยวทั่วประเทศไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สำหรับท่องเที่ยวในเมืองหลักรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท


สำหรับการเที่ยวเมืองรอง ให้ไม่เกิน 20,000 บาท หรือ รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 20,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562


2 เที่ยวแล้วไปซื้อของฝาก ให้เฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว เอาไปลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เช่นกัน


3 ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ใครที่ซื้อซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Book) เอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้


4. ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 15,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562


5 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ได้ไม่เกิน 200,000 บาท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562


6 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228