• noptanitc

AEC ทำธุรกิจได้แล้ว

ก.ล.ต. ไฟเขียว บล.เออีซี ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติแล้วหลังแก้ไขจนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรือ NC เป็นบวก “ชองอี ไต้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ย้ำเพิ่มมาตรการ ตรวจสอบ และดูแลเงินกองทุนอย่างเข้มงวด ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


นายชองอี ไต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือที่ ก.ล.ต. นธ.1423/2563 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ให้บริษัทฯ จัดทำและดำเนินการยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) และหนังสือที่ ก.ล.ต. นธ.1433/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ให้ระงับการประกอบธุรกิจเนื่องจากบริษัทฯ มี NC ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ บล.เออีซี 078/2563, บล.เออีซี 093/2563 และ บล.เออีซี 095/2563 ลงวันที่ 2, 5 และ 7 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ ว่าบริษัทฯ สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและนำส่งข้อมูลเข้าระบบงานเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือเลขที่ ก.ล.ต.กธ. 1516/2563 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชี กองทุนส่วนบุคคล การซื้อขายหน่วยลงทุน การเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะตัวการ (Principal) Block Trade การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทฯ ได้ตามปกติ


ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ยังคงให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป และขอให้ความมั่นใจและยืนยันแก่ทุกท่านว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ และดูแลการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด และจะใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทุกท่าน