• noptanitc

เจ้าสัวเจริญส่งสัญญาณดูแลหุ้นAWC

`เจริญ สิริวัฒนภักดี` เก็บหุ้น AWC 3.26% ส่งผลถือเพิ่มเป็น 27.56%ได่รับผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนิซื้อหุ้นทั้งหมด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) โดย นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา จำนวน 3 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.2593% ของสิทธิออกเสีย งทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา จะทำให้ถือหุ้น 8,819 คิดเป็น 27.5624% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ทั้งนี้ในแบบรายงาน กลตระบุไว้ชัดเจนว่า หุ้นจำนวนนี้ เป็นการได้รับหุ้นคืนจากการให้ยืมหุ้นเพื่อส่งมอบให้ผู้จองซื้อในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน


นอกจากนี้ได้รับการผ่อนผันไม่ทำต้องคำเสนอซื้อหุ้น หรือจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หลังสัดส่วนการได้มาก้าวข้าม25%


นอกจากนี้วันที่ทำรายการเกิดขึ้นราคาหุ้นของ AWC ลงไปซื้อขายที่ 5.55 บาทลดลงจากวันก่อนหน้า 0.15 บาท และล่าสุดในวันนี้ราคาหุ้น AWC ขึ้นมาซื้อขายที่ 6.05บาท บวก 0.25 บาท


ทั้งนี้AWC บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก 12 บริษัท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228