• Chatchai

BKI สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษา


นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI (ขวา) มอบน้ำดื่มและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดงาน "IT Ladkrabang Open House 2019" โดยมีดร.อนันตพัฒน์ อนันตชัย รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228