FWD ประกันชีวิต ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ห่วงใยลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ ประกาศให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า จึงขยายระยะเวลาการขอกลับคืนสู่กรมธรรม์เดิม ยกเว้นดอกเบี้ย และการต่ออายุกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ พร้อมเร่งรัดตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว


นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีและปฎิบัติการ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้พิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ จากอิทธิพลของพายุดีเปรสชันและพายุโซนร้อน ทางภาคอีสาน ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก โดยจะพิจารณาขยายระยะเวลาการขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ การยกเว้นดอกเบี้ย และการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ (APL) และการต่ออายุกรมธรรม์แบบอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือระยะเวลาผ่อนผัน หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขยายระยะเวลาอัตโนมัติ หรือสิ้นผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2

562

2) หากผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย ภายใน 60 วันนับจากวันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับหรือกรมธรรม์เปลี่ยนสถานะ บริษัทจะดำเนินการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ โดยที่ความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ จะยังคงมีความคุ้มครองต่อเนื่องจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเดิมหากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 60 วันตามที่ระบุไว้ข้างต้น และมาขอต่ออายุกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเดิม บริษัท จะพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ตามกฎเกณฑ์การต่ออายุของบริษัท โดยจะงดการตรวจสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุ


3) สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนเงินสดมากู้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (APL) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หากผู้เอาประกันภัยขอชำระคืนเงินกู้อัตโนมัติภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยเดิม บริษัทจะยกเว้นการเรียกชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินต้นจากเงินกู้ชำระเบี้ยอัตโนมัติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันภัย


อีกทั้งเมื่อกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย ทางบริษัทฯยินดีที่จะเร่งตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้ลูกค้าที่ประสบภัยดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228