• noptanitc

IVLเดินหน้าสู่ความยั่งยืน

เชื่อว่าถึงตอนนี้กระแสรักษ์โลก ลดการใช้พลาสติกส์ หรือ การรณรงค์ให้มีการคัดแยกพลาสติกส์ สามารถรีไซเคิลได้ 100% เป็นประเด็นที่ทุกกิจการให้ความสนใจ และเดินหน้าให้ความรู้อย่างเต็มที่กับ

ประชาชนและเยาวชน

เช่นกัน


อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) ประกาศเดินหน้า “โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล” มุ่งให้ความรู้เด็กรุ่นใหม่ในการคัดแยกขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลในชุมชนและสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่ไอวีแอลดำเนินธุรกิจทั่วโลกริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เปิดเผยว่า “ไอวีแอลในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก​ และหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล PET รายใหญ่ของโลก ได้เริ่มดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน หรือ โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) มาตั้งแต่ปี 2560


ทั้งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากความกังวลของสังคมเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกที่กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง


ซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกในปี 2560 พบว่า ประเทศทั่วโลกสร้างขยะรวมกันถึง 2.01 พันล้านตัน โดยเป็นพลาสติก 11% และเป็นขวด PET 1% ขยะทั้งหมดสามารถนำไปรีไซเคิลได้เพียง 16% หรือคิดเป็น 323 ล้านตันเท่านั้น สำหรับประเทศไทย ในปี 2561 มีปริมาณขยะประมาณ 27.8 ล้านตัน พบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก เป็นต้น”“ปัญหาใหญ่ คือ ข้อมูลที่ว่ามีขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 27% กับพฤติกรรมการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณ ทำให้ขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งหากพิจารณาจริงๆ มันเป็นผลลัพธ์ปลายทางจากการคัดแยกขยะอย่างไม่ถูกต้อง และพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของประชาชน ทำให้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้สูญเสียคุณค่าไป ถ้าอย่างนั้นเราควรหันมาดูแลที่ต้นทางก่อน คือ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้รู้ว่าขยะมีกี่ประเภท และพลาสติกมีกี่ประเภทที่สามารถรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย หากจะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็ควรเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชน ผู้ทพร้อมรับการเรียนรู้ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี” ริชาร์ด กล่าว
IVL เริ่มโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลด้วยความเชื่อว่าการรีไซเคิลคือแนวทางที่ยั่งยืนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายดำเนินการเป็นโครงการระยะยาวถึง 30 ปี (พ.ศ.​ 2560 – 2590) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง 3Rs คือ Reduce - Reuse – Recycle ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดในการการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เข้าใจการรีไซเคิลขยะพลาสติก ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปในระยะยาว และสามารถส่งต่อจิตสำนึกที่ดีไปยังรุ่นต่อๆ ไปในอีก 30 ปี ข้างหน้าโดยไอวีแอลเน้นให้ความรู้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรที่สนใจแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เพื่อให้การเรียนรู้นี้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้จริง


ปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ไอวีแอลได้เข้าอบรมและให้ความรู้ในโรงเรียน และองค์กรทั่วไป รวม 44 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 29 แห่ง และองค์กรทั่วไป 15 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลทั้งสิ้น 7,778 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบอกต่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับชุดสื่อการเรียนการสอนของไอวีแอล ในรูปแบบชุดเรียนรู้ด้านรีไซเคิลที่มีสีสันสดใส และสนุกสนาน เสริมด้วยกิจกรรมภาคปฎิบัติมากมาย ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปในการทำกิจกรรมเรียนรู้ละเล่น และจัดการขยะรีไซเคิลได้ด้วยตัวเอง โดยกิจกรรมการเรียนรู้จะสามารถติดตั้งได้โดยง่าย และเหมาะสมกับแต่ละสถานที่จัดกิจกรรม รวมถึงแผ่นพับให้ความรู้เรื่องพลาสติก และโปสเตอร์รณรงค์การรีไซเคิลPET สำหรับใช้ในการเผยแพร่ความรู้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
“สมมติว่าเราสอนเด็กอายุ 9 ขวบตอนนี้ อีก 30 ปีข้างหน้า เด็กคนนี้จะมีอายุ 39 ปี ซึ่งจะมีงานการที่ดี เป็นหัวหน้างานสอนคนอื่นๆ ได้ ถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีเค้าจะสามารถออกกฎหมายบังคับใช้เรื่องการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และถ้าเค้าทำงานอยู่ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เขาจะสามารถบอกต่อถึงคุณประโยชน์ของการรีไซเคิลกับบริษัทอื่นๆ และชักชวนมาร่วมกันลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ้ำ และนำไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ผมเชื่อว่า เมื่อคุณปลูกฝังอะไรให้กับเด็กตั้งแต่เล็ก เขาจะจำการเรียนรู้นั้นได้ตลอดชีวิต ที่สำคัญคือให้เขาได้มีโอกาสเรียน” ริชาร์ด กล่าว
ปัจจุบัน โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มไอวีแอล ครอบคลุม 31 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านรีไซเคิลที่มีถึง 11 แห่งด้วยกัน โดยบริษัทในกลุ่มสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งไอวีแอลมุ่งหวังว่า โครงการนี้จะเป็นการเริ่มต้นทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในกลุ่มไอวีแอลหลายๆ แห่ง เพื่อทำให้เราสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และยังสามารถขับเคลื่อนชุมชน สังคม ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยา

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228