MFC ขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปี ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ-เอกชน เงินฝากในประเทศ ขาย 26ก.พ.-4 มี.ค.นี้


นายสดาวุธ เตชะอุบล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า ทางเอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI5AI) เสนอขายครั้งเดียววันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI5AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.10 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ


กองทุนเปิด MSI5AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note ) ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก


ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง TRIS : A- ผลตอบแทนของตราสาร 2.13% สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.40% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.85% ต่อปี สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.54% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.72% สัดส่วนการลงุทน 5.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.14% ต่อปี


หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง TRIS : BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 2.30% สัดส่วนลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.44% ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.30% สัดส่วนการลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.44% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น TRIS : BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 2.81% สัดส่วนการลงทุน 19.00% ต่อปี ผลตอบแทนของกองทุนที่คาดว่าจะได้รับ 0.53% ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-


ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ


ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI5AI ที่ 2.49% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน 0.39% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.10% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว


อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิด MSI5AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ โดยสามารถลงทุนได้นาน 3 ปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228