+66847000180

  • Facebook

©2019 by Wealth Plus Today.

ก.ล.ต. แต่งตั้ง "เสาวนีย์ สุวรรณรงค์" ขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคนใหม่


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง น.ส.เสาวนีย์ สุวรรณรงค์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน โดยดูแลงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563


นอกจากนี้ ยังมีการสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

1. นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ จากผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

2. นายปริย เตชะมวลไววิทย์ จากผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน

3. นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์ จากผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป)


สำหรับ น.ส.เสาวนีย์ สุวรรณรงค์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2537 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน และฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ตามลำดับ

12 views